Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
154/BC-UBND 21/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo thực hiện Đề án "Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ...
94/BC-UBND 21/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” 6...
BCTT 18/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối...
84/BC-UBND 12/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện
82/BC-UBND 06/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và 9 năm...
83/BC-UBND 06/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2018
79/BC-UBND 01/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa...
218/BC-UBND 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX
215/BC-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo vị trí cắm các loại biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 28/11/2017
212/BC-UBND 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo hiện trạng và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office trong các cơ quan nhà nước
208/BC-UBND 16/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
206/BC-UBND 14/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh niên năm 2017
188/BC-UBND 24/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
15/BC-HĐND 31/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ...
102/BC-UBND 03/07/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...
91/BC-UBND 23/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 527A/ĐA-UBND về đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông
92/BC-UBND 23/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6...
85/BC-UBND 12/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Kết quả hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
78/BC-UBND 05/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kỳ Anh 6 tháng đầu năm 2017
69/BC-UBND 26/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng...