CÔNG KHAI MINH BẠCH THÔNG TIN

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm học 2018-2019

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2018

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/7/2018)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tính đến ngày 10/7/2018)

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng