Minh Bạch Thông Tin

Thông báo hình thức. nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học huyện Kỳ Anh năm 2019

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Đến ngày 09/5/2019)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất (Đến ngày 09/5/2019)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (Đến ngày 09/5/2019)

Thông báo về việc tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử để chuyển đổi lên hệ thống mới đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc quản lý của Cơ quan thuế

Công bố, công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Đến ngày 16/4/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT (Đến ngày 16/4/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (Đến ngày 16/4/2019)

Chỉ thị về việc quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non (đợt 02) năm 2019

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non năm 2019