Minh Bạch Thông Tin

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số BU 973748, số vào sổ CH 00436 ngày 07/8/2014 cấp cho hộ bà Đào Thị Nhung

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số phát hành D 0360895, số 853/QSDĐ ngày 02/3/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Lin, xã Kỳ Phong

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 367/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Huynh, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 338/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Châu, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 1071/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Liên, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 41/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Trần Văn Hà, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 96/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ ông Dương Phi Hùng, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số phát hành K174121, số vảo sổ 666/QSDĐ ngày 21/02/1998 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Đệ

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 616/QSDĐ ngày 06/4/1995 cấp cho hộ ông Phạm Lộc, xã Kỳ Tân

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 590/QSDĐ ngày 06/4/1995 cấp cho hộ ông Phạm Chu

Thông báo số 112 TNMT về việc mất GCN QSD đất số CH 03757, ngày cấp 14/4/2015 mang tên Đặng Xuân Lự, vợ là Nguyễn Thị Cửu, xã Kỳ Khang

hông báo về việc mất GCN QSD đất số 418/QSĐ, ngày 10/10/1997 cấp cho hộ Đậu Bá Ngôn, địa chỉ xã Kỳ Thọ