Minh Bạch Thông Tin

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh: Công văn v/v tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc sáp nhập xã, phường, thị trấn