Minh Bạch Thông Tin

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Đến ngày 09/5/2019)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất (Đến ngày 09/5/2019)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (Đến ngày 09/5/2019)

Thông báo về việc tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử để chuyển đổi lên hệ thống mới đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc quản lý của Cơ quan thuế

Công bố, công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Tài liệu tuyên truyền về đối tượng được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2019

MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2019

Thông báo số 20/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận số 503 QSDĐ, ngày 26/5/1994 mang tên Nguyễn Đình Ngụ, xã Kỳ Bắc

Thông báo số 19/.TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận số DO 505287, số vào sổ 118 QSDĐ, ngày 02/3/1995 mang tên Nguyễn Thị Sáu, xã Kỳ Phong

Thông báo số 17/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất 215 QSDĐ, ngày 15/10/1996, mang tên Nguyễn Nhuân, xã Kỳ Hải