Minh Bạch Thông Tin

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh: Công văn v/v tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc sáp nhập xã, phường, thị trấn

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kỳ Anh

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021