Minh Bạch Thông Tin

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2019

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Đến ngày 08/3/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT (Đến ngày 08/3/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (Đến ngày 08/3/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Đến ngày 15/02/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT (Đến ngày 15/02/2019)

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (Tính đến 15/02/2019)

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thông báo về việc kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2019

CÁC LUẬT MỚI ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2018

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018