Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1040/UBND-VP 01/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018
722/UBND-LĐ 11/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định 49/2015/QĐ TTg, của Thủ...
726/UBND-QLDA 11/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình
113/BC-UBND 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo về việc xin điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình nhà học lý thuyết 2 tầng Trường THCS Giang Đồng
707/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban...
708/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012TT-BTC
709/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tạp hóa
710/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012TT-BTC
698/UBND-NN 04/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
701/UBND-VHTT 04/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc danh sách đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên...
702/UBND-VP 04/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc mở tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Kỳ Anh
687/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn
691/UBND-VP 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề xuất hoạt động bổ sung cho Kế hoạch CTNS 2018 của Dự án RALG Hà Tĩnh
692/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn đôn đốc báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
693/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn đôn đốc báo cáo tình hình quyết toán, tất toán các dự án hoàn thành
694/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xây dựng dự toán chi và sử dụng nguồn thủy lợi phí năm 2018
684/UBND-LĐ 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn phê bình chậm báo cáo đánh giá giữa kỳ Tiểu dự án 2,3,4 thuộc Dự án 1 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi...
685/UBND-LĐ 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em
678/UBND-VP 29/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xin phép cử Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thay.
674/UBND-VHTT 28/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai...