Thường trực HĐND huyện

TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 15/8/1967

Số điện thoại: 0913294427 - 0393604179

Email: nguyenvandanh.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Dương Thị Vân Anh

Ngày sinh: 26/02/1979

Số điện thoại: 0912472398

Email: vananhdt.ka@hatinh.gov.vn

CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Trần Đình Tùng

Ngày sinh: 03/9/1963

Số điện thoại: 0912472427 - 01665082937

Email: trandinhtung.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BAN

Họ và tên: Trần Thị Hoài

Ngày sinh: 02/02/1982

Số điện thoại: 0987260484

Email: tranthihoai.ka@hatinh.gov.vn

2. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Anh Đông

Ngày sinh: 27/12/1962

Số điện thoại: 01685330688

Email: nguyenanhdong.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BAN

Họ và tên: Lê Đình Nhất

Ngày sinh: 06/10/1988

Số điện thoại: 0979972260

Email: ledinhnhat.ka@hatinh.gov.vn