Nguồn vốn, các loại Quỹ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
165//TTr-UBND 11/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống điện chiếu...
4815/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định phân bổ nguồn vốn kinh phí hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà văn hóa các thôn sát nhập
160/TTr-UBND 08/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng dự án: di dời, tái định cư...
1122/UBND-TCKH 22/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
126/TTr-UBND 27/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối...
906/UBND-TCKH 31/08/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề nghị hỗ trợ nguồn vốn thực hiện việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước.
766/UBND-QLDA 20/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án Đường từ trung tâm xã Kỳ Bắc đi đập Cỏ Lăn, huyện...
117/BC-UBND 11/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo về việc làm rõ nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ...
717/UBND-TCKH 09/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...
606/UBND-TCKH 12/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm2018
270/UBND-QLDA 27/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc bố trí nguồn vốn để thanh toán phần khối lượng đã thực hiện thuộc dự án Đường di dân vùng...
27/TTr-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng nguồn kinh phí khắc phục...
241/UBND-KTHT 19/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc thống kê công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước hiện cơ quan, đơn vị đang...
186/UBND-BA 07/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xin bố trí nguồn vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối đường cứu hộ hồ...
157/UBND-TCKH 26/02/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017
01/BC-HĐTĐ 07/02/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Trung...
14/TTr-UBND 07/02/2018 UBND huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung...
1175/UBND-KT&HT 01/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn vê việc lập kế hoạch bão dưỡng thường xuyên năm 2018 từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ
1103/UBND-TCKH 13/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017
186/BC-UBND 24/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo nhu cầu đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở từ nguồn vốn vay hỗ trợ