Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
6223/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện Bộ Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã năm 2017
6206/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các...
6124/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc giao chỉ tiêu khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
6125/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát vị trí cắm các loại biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP
6038/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang huyện năm 2017
5839/QĐ-UBND 15/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo kê khai tài sản và thu nhập năm 2017
5805/QĐ-UBND 14/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
5771/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5773/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực...
5775/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
5663/QĐ-UBND 09/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đoàn liên ngành truy thu nợ thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh
5468/QĐ-UBND 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND...
5460/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
5461/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Kỳ Anh
1015/UBND-TCKH 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND của UBND tỉnh
5360/QĐ-UBND 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện
5361/QĐ-UBND 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện
5266/QĐ-UBND 20/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cân nghèo năm 2017
5267/QĐ-UBND 20/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán...
5247/QĐ-UBND 18/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Kỳ Anh

ĐĂNG NHẬP