Thông báo mất Giấy CNQSD đất

Thông báo số 89/TB-TNMT Thông báo về việc mất GCN QSD đất số K174062, số vào sổ 245QSDĐ, ngày cấp 21/02/1998, cấp cho bà Nguyễn Thị Cần, thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

Thông báo số 90/TB-TNMT về việc Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 485/QSDĐ, ngày 02/10/1997 cấp cho Hà Huy Hoà (tên trong GCN QSD đất Lê Văn Hoà)

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 380/QSDĐ ngày 10/7/1997 của hộ ông Lê Thái Tường, thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 1124/QSDĐ ngày 21/02/1998 của Trần Văn Khềnh, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng

Thông báo mất GCN QSD đất số 344/QSDĐ ngày 02/10/1997 của Nguyễn Ty, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn

Thông báo mất GCN QSD đất số 497/QSDĐ ngày 28/5/1996 của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất GCN QSD đất số 1137QSDĐ ngày 28/5/1996 của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất số 415/QSDĐ của bà Phùng Thị Thanh, thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất 478 QSDĐ của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của hộ ông Lê Văn Thanh, thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Công Sơn (Tên trong giấy chứng nhận Nguyễn Công Sơn), thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn.