Dự án, hạng mục đầu tư, XDCB

Kế hoạch chi tiết công tác BT, GPMB khối lượng của dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện huyện Kỳ Anh