Thuế, phí và lệ phí

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Đến ngày 09/5/2019)