THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KỲ ANH

16:26 21/02/2017

TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 15/8/1967

Số điện thoại: 0913294427 - 0393604179

Email: nguyenvandanh.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  HUYỆN ỦY

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

Ngày sinh: 10/10/1970

Số điện thoại: 0888397678

Email: nguyentienhung.huka@hatinh.dcs.vn

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Họ và tên: Bùi Quang Hoàn

Ngày sinh: 10/10/1968

Số điện thoại: 0913029485 - 0393609955

Email: buiquanghoan.ka@hatinh.gov.vnĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng