Thông tin lãnh đạo cơ quan UBND huyện Kỳ Anh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

22:27 13/06/2018

Thông tin lãnh đạo cơ quan UBND huyện Kỳ Anh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1. Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Số điện thoại: 0913029485 - 0393609955; Email: buiquanghoan.ka@hatinh.gov.vn

2. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Số điện thoại: 0976623333 - 0393604062; Email: nguyenxuanthuy.ka@hatinh.gov.vn