TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
130/HD-SVHTTDL 16/08/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới về Cơ sở vật chất văn hóa và Văn hóa
31/VHTT 14/03/2017 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh Công văn về việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông giai...
35/HD-SVHTTDL 10/03/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2017 - 2020
05/2014/TT-BVHTTDL 30/05/2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư số về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ...
32/ 2012/QĐ-UBND 09/07/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa, "Làng văn hóa", "Bản văn...
06/2011/TT-BVHTTDL 08/03/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư về quy định mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn
12/2010/TT-BVHTTDL 22/12/2010 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã