Thông tin Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017"

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng