ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN

1. Ủy ban MTTQ huyện

- Chủ tịch: Hoàng Văn Bẹ

ĐT: 0973515199

- Phó Chủ tịch: Trần Xuân Vừ

ĐT: 01652524762

2. Hội Cực chiến binh huyện

- Chủ tịch hội: Nguyễn Văn Thiềm

ĐT: 01665 471 697

- Phó Chủ tịch hội: Nguyễn Minh Đức

ĐT: 0988631885

3. Hội Phụ nữ huyện

- Chủ tịch hội: Nguyễn Thị Thủy

ĐT: 0986639055

4. Hội Nông dân huyện

- Chủ tịch hội: Nguyễn Xuân Thành

ĐT: 0988356738

- Phó Chủ tịch hội: Trần Xuân Hùng

ĐT: 0984218679

5. Liên đoàn Lao động huyện

- Chủ tịch: Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0912070800

6. Huyện Đoàn Kỳ Anh

- Phó Bí thư: Nguyễn Cao Cường

ĐT: 0936122579