Văn bản Nông thôn mới

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
18/TB-NTM 24/06/2019 Văn phòng NMT huyện Thông báo về việc tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã
151/VHTT 10/10/2017 Phòng VH-TT huyện Công văn V/v hướng dẫn hồ sơ thực hiện tiêu chí Thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017...
2542/QĐ-UBND 31/08/2017 UBND tỉnh Quyết định Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt...
130/HD-SVHTTDL 16/08/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới về Cơ sở vật chất văn hóa và Văn hóa
94/QĐ-STTTT 10/08/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí “Thông tin và Truyền thông” trong xây...
69/VHTT 16/05/2017 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh Công văn V/v hồ sơ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông...
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban...
1052/QĐ-UBND 19/04/2017 UBND tỉnh Quyết định về việc phân bổ 215 tỷ đồng từ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây...
02/HD-NTM 03/04/2017 Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện... Hướng dẫn xây dựng Tuyến đường mẫu "Xanh - Sạch - Đẹp"
09/TB-NTM 30/03/2017 Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn... Thông báo giao ban nông thôn mới thứ 7, ngày 1/4/2017
180/STTTT-CNTT 29/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh Công văn về việc hướng dẫn chi tiết về xây dựng Trang thông tin điện tử của các xã, phường, thị trấn
739/QĐ-UBND 20/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan...
1564/QĐ-UBND 14/03/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phân công các đơn vị đỡ đầu, tài trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây...
31/VHTT 14/03/2017 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh Công văn về việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông giai...
35/HD-SVHTTDL 10/03/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2017 - 2020
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Bộ NN&PTNT Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung...
864/QĐ-UBND 15/02/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt xã đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017
05/2017/QĐ-UBND 07/02/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn...
69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
4688/HD-BVHTTDL 14/11/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc...