Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 9/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kế hoạch, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện; Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, phó đoàn công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Đại biểu tham dự

6  tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tiếp tục chỉ đạo, tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, các xã về đích, các xã phấn đấu về đích trong năm và nhóm các xã dưới 13 tiêu chí. Xây dựng được 18 mô hình, thành lập mới 26 doanh nghiệp, 01 THT và 01 HTX; Quy hoạch, giao thông, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch ven biển chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 6 tháng ước đạt 501,34 tỷ đồng, đạt 62% KH; tổng mức lưu chuyển hàng hóa  dịch vụ thực hiện ước đạt 645,44 tỷ đồng, đạt 44%KH, tăng 25% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 543,456 tỷ đồng, bằng 72,7% so với kế hoạch, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 80 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ 2018; Công tác tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng được tập trung, đã và đang bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB cho 10 lượt dự án, với tổng diện tích 6,645 ha, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 8,841 tỷ đồng, có 114 lượt hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng, có chất lượng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cốt cán toàn huyện; mở 3 lớp đối tượng đảng cho 235 quần chúng ưu tú, 01 lớp đảng viên mới cho 57 học viên, 06 lớp chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng , tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; 01 lớp giáo dục truyền thống , yêu quê hương cho 115 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2019.

Đ/c Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; Công tác thu, chi ngân sách; Văn hoá xã hội; Công tác chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội; Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Công tác cải cách hành chính; Quốc phòng an ninh.

Đ/c Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Kết luận cuộc họp đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: quan tâm đến công tác thu chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm hành chính huyện; tập trung huy động nguồn lực, con người hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, chi tiết theo đúng kế hoạch; chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông; chủ động phòng chống hạn hán, cháy rừng, bão lụt; bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; Tiếp tục đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ; tập trung cho việc sáp nhập xã, các trường học; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường quản lý cán bộ, công chức địa chính cấp xã, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên, môi tường; giải quyết việc cấp giấp chứng nhận quyền sử đất; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nấng cáo vai trò lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra./.


Thuý Nga, Anh Đức