CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, ỦY BAN KIỂM TRA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, ỦY BAN KIỂM TRA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. BAN TỔ CHỨC

- Trưởng ban: Trần Đình Tùng
ĐT: 0912472427 - 01665082937


2. BAN TUYÊN GIÁO

- Trưởng ban: Đặng Xuân Lự
ĐT: 0974206633
- Phó ban: Lê Mã Lương
ĐT: 0912488465


3. BAN DÂN VẬN
- Trưởng ban: Trần Thành Nam
ĐT: 0932299838
- Phó ban: Nguyễn Anh Phong
ĐT: 0989846500 - 0393605988

4 . ỦY BAN KIỂM TRA
- Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Đông
ĐT: 01685330688


5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thắng
ĐT: 0989067663 - 0393604889

- Phó Văn phòng: Cao Xuân Hùng

ĐT: 0943691182Tin liên quan