CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

A. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện
ĐT: 0393865370 - Fax: 0393865254
- Chánh Văn phòng: Võ Tá Cương
ĐT: 0986228728- 0393605333

- Phó Văn phòng: Nguyễn Thị Cẩm Linh
ĐT: 0914826222


2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Trưởng phòng: Đặng Thúy Anh
ĐT: 0948080868

- Phó Trưởng phòng: Phan Quang Vũ

ĐT: 0977534884 - 0917740080


3. Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Trưởng phòng: Nguyễn Minh Diễn

ĐT: 0988851533

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Giang Đông
ĐT: 0984717585


4. Phòng Nông nghiệp – PTNT
- Trưởng phòng: Lê Văn Trọng
ĐT: 0975101697- 0393604978 - 0393865478(CQ)
- Phó Trưởng phòng: Dương Đình Loan

ĐT: 0912529738


5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- Trưởng phòng: Trương Thanh Long
ĐT: 0989849192

- Phó Trưởng phòng: Phan Đức Phú
ĐT: 0918442775


6. Phòng Lao động – TBXH
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Tương

ĐT: 0983 980 972 - 039 3604 688

- Phó Trưởng phòng: Võ Xuân Bằng

ĐT: 0919842456


7. Phòng Nội vụ
- Trưởng phòng: Nguyễn Anh Hoan
ĐT: 0989733536


8. Thanh tra
- Quyền Chánh thanh tra: Võ Xuân Mão
ĐT: 0944420446


9. Phòng Tư pháp
- Trưởng phòng: Trần Thái Sơn
ĐT: 0988085658 - 0393865726(CQ)


10. Phòng Văn hóa – Thông tin
- Trưởng phòng: Nguyễn Lộc Hằng
ĐT: 0941723368 - 0393604848


1 1 . Phòng Y tế
- Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng
ĐT: 0986354216


1 2 . Phòng Giáo dục – Đào tạo
- Trưởng phòng: Đinh Sỹ Quân
ĐT: 0912786419
- Phó trưởng phòng: Trần Đức Nhuận
ĐT: 0912807567

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải Đường

ĐT: 0917895818 - 0982597818

1 3 . Chi cục Thống kê
- Quyền Chi cục trưởng: Ngô Đức Tiến
ĐT: 0987415699 - 0393865372(CQ)

1 4 . Văn phòng điều phối NTM
- Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Trọng
ĐT: 0975101697 - 0393604978

B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện (Ban A)
- Trưởng ban: Phạm Văn Dũng
ĐT: 0979899262

- Phó trưởng ban: Võ Xuân Thành

ĐT: 0984077768

2. Trung tâm Y tế

- Giám đốc: Lê Văn Xuân

ĐT: 0916555655

3. Trung tâm Văn hóa – TT-TT và Du lịch

- Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh

ĐT: 0915513333

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình

- Phó Trưởng đài: Trần Mạnh Hải

ĐT: 0979109687

5. Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN
- Giám đốc: Phan Công Toàn
ĐT: 0989656809

- Phó Giám đốc: Phạm Văn Hòa

ĐT: 01689184898

6. Hội Chữ thập đỏ

- Chủ tịch hội: Nguyễn Tiến Đèo

ĐT: 0983470488Tin liên quan