Thông báo số 96 về việc mất GCN QSD đất số 039928, số 546/QSDĐ ngày 21/02/1998 cấp cho hộ bà Phạm Thị Nghị, thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng.

Thông báo số 96 về việc mất GCN QSD đất số 039928, số 546/QSDĐ ngày 21/02/1998 cấp cho hộ bà Phạm Thị Nghị, thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng.

Nguyễn Văn Vũ