Phát huy vai trò, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, nhất là sau điều chỉnh địa giới hành chính các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã vận dụng một cách có hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa phong trào xây dựng NTM của huyện nhà ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được kết quả quan trọng .

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia cùng Đoàn Công tác

kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Tiến.

Để phát huy vai trò, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định 34-QĐ/HU về việc thành lập Đoàn công tác thực hiện xây dựng NTM khối Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngay sau khi được thành lập, Đoàn công tác đã xây dựng, ban hành chi tiết, cụ thể cho cả giai đoạn và từng thời điểm. Nhiệm vụ được ưu tiên đó là triển khai tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ huyện, xã, bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể của 157 khu dân cư trên địa bàn huyện và các đồng chí chi ủy các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về quy trình huy động và sử dụng nguồn lực, công tác mặt trận, đoàn thể trong xây dựng NTM; tuyên truyền, học tập quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, những cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong nông nghiệp gắn với xây dựng NTM... Bên cạnh đó, Ban Dân vận phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về tận từng thôn, xóm, nhất là những thôn, xóm khó khăn  tổ chức họp dân để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, động viên người dân xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, xây dựng các tuyến đường mẫu... Cán bộ MTTQ và các đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở, tập trung tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa phong trào thi đua, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, để người dân hiểu và nhận thức, ý thức được xây dựng NTM là xây dựng đời sống mới cho chính mình, mình là chủ thể, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để người dân tự giác đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM, xem xây dựng nông thôn mới là nhu cầu thực sự của chính bản thân và gia đình họ... Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, người dân tích cực hiến đất, hiến tài sản, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo hướng liên kết, liên doanh với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị...

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh kiểm tra phong trào làm giao thông nông thôn

Hàng năm, trên cơ sở thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban dân vận đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thành lập đoàn công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân phụ trách. Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các Đoàn thể các xã tìm các giải pháp phù hợp trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương nhất là những nội dung, tiêu chí thuộc Khối dân vận phụ trách, quan tâm tư vấn trực tiếp về xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng các mô hình, THT, HTX. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở tổ chức thực hiện; đoàn công tác được phân công, thường xuyên bám nắm cơ sở, tham gia các cuộc họp từ xã đến tổ liên gia, trực tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động đến từng gia đình đoàn viên, hội viên …

Với phương pháp, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong xây dựng NTM nghiêm túc, hiệu quả, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM đã được nâng lên rõ rệt và tạo sự chuyển biến tích cực. Đây chính là nhân tố, động lực quan trọng, quyết định trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện thời gian qua. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 8 xã đạt từ 11-14 tiêu chí, xây dựng được 10 KDC mẫu và 132 vườn mẫu đạt chuẩn. Trong rà soát 6 tháng đầu năm 2018 toàn huyện thực hiện được 310/354 tiêu chí ước đạt 87% kế hoạch năm, trong đó đã huy động 59,022 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình CSVC hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ; có 295 hộ hiến 26,595m 2 đất, 2.995 cây xanh, 4.077m hàng rào và các tài sản khác trị giá 3.600 triệu đồng...

Đoàn Công tác khối Dân vận tham quan hàng rào xanh

xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Thượng

Những kết quả đạt được trong thời gian qua trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Kỳ Anh đã khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Với phương pháp, cách làm khoa học, linh hoạt, hiệu quả, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã tạo niềm tin, được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, huyện nhà chúng ta với mục tiêu tập trung chỉ đạo quyết liệt phong trào xây dựng nông thôn mới để đưa phong trào nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững và sức lan tỏa sâu rộng. Để góp phần hoàn thành mục tiêu đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức, tập trung vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, trọng tâm là xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; xây dựng, bồi đắp, củng cố niềm tin của người dân trong xây dựng NTM.

Từ thực tiễn thực hiện xây dựng nông thôn mới Khối dân vận huyện Kỳ Anh trong thời gian qua, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất : Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Cho nên, trọng tâm và xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới của Khối dân vận đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân để người dân thấy xây dựng nông thôn mới là xây cho chính mình, mình là chủ thể, mục tiêu, là động lực và là người hưởng lợi trực tiếp trong cả quá trình đó. Trong đó, công tác tuyên truyền được Khối dân vận huyện thực hiện một cách đa dạng, phong phú, linh hoạt, có kế hoạch cụ thể, chi tiết, lựa chọn, phân loại đối tượng, thời điểm thực hiện công tác tuyên truyền để mang lại hiệu quả cao nhất.

Thứ hai: Triển khai thực hiện một cách hiệu quả, thực chất quy chế dân chủ cơ sở từ các khâu lập đề án, kế hoạch, quy hoạch, nguồn vốn được công khai, minh bạch rõ ràng, người dân được  biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, nhất là quy trình huy động và sử dụng nguồn lực theo tinh thần Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ ba: Hàng năm MTTQ, các tổ chức đoàn thể tổ chức kháo sát, lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình để triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất, trong đó tập trung vào các nội dung: nhà ở dân cư, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, đường mẫu, đường điện thắp sáng làng quê, hàng rào xanh... Trong đó, Ban Dân vận Huyện ủy phải giữ vai trò trung tâm trong việc điều phối, hướng dẫn, cung cấp chia sẻ thông tin để các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ phân định rõ nội dung công việc nào tổ chức mình chủ trì, nhiệm vụ nào phải phối hợp, với phương châm: “ rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả ”.

Thứ tư : Đối với các cán bộ được phân công phụ trách các nội dung công việc, phụ trách các tiêu chí, địa bàn phải thực sự say sưa, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tế từng thôn xóm, từng cơ quan, đơn vị, nhất là về văn hóa, tập quán, thói quen, trình độ lao động, tư duy phát triển kinh tế, mục tiêu, động lực, nguồn nhân lực...để chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn nội dung công việc phù hợp và ưu tiên trong từng thời điểm để mang lại hiệu quả cao nhất.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác dân vận trong xây dựng nông thôn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở sẽ góp phần tích cực, quan trọng đưa phong trào xây dựng NTM của huyện nhà chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, sớm trở thành huyện đạt chuẩn huyện NTM.


Trần Thành Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh