Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thu hồi giấy phép xây dựng

Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thu hồi giấy phép xây dựng