Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thu hồi giấy phép xây dựng

09:05 22/06/2020
Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thu hồi giấy phép xây dựng