Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Giang)

Xem chi tiết tại file đính kèm!