Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Đồng)

Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm