Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

08:43 10/07/2017
Chiều ngày 9/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Nguyên cán bộ lão thành huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc, đảng viên, cán bộ cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, Khối dân và Uỷ ban Nhân dân xã Kỳ Đồng.

Chiều ngày 9/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề  về Học tập và làm theo tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện, Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Nguyên cán bộ lão thành huyện qua các thời kỳ, các đồng chí  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc,  đảng viên, cán bộ cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, Khối dân và Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Giáo sư –tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam truyền đạt các nội dung
cơ bản chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Tại hội nghị, Giáo sư –tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam truyền đạt các nội dung cơ bản chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến các đại biểu tham dự hội nghị, trong đó tập trung vào những nội dung chính như sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề, nội dung học tập cần tập trung, vận dụng trong thực tế... Đây là chuyên đề rất quan trọng, có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, đồng thời cũng là bước cụ thể hóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tạo nền tảng để triển khai thực hiện tốt chuyên đề cho các năm tiếp theo.

Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện triển khai chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Theo Giáo sư- tiến sỹ Hoàng Chí Bảo; Các cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương, đơn vị căn cứ vào nội dung chuyên đề, cụ thể hóa thành kế hoạch để tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh việc triển khai mang tính hình thức. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sông văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở..../.


Mạnh Hải, Trung Anh, Anh Đức


Tin liên quan