Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII).

07:03 09/06/2017
Sáng ngày 8/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5- BCH TW ( khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Quốc Thị, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó Trưởng Đoàn công tác tỉnh chỉ đạo Kỳ Anh; Trần Văn Kỳ, UVBCH Đảng bộ tỉnh , Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục -Đào tạo Hà Tĩnh cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện; Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Các Ban Đảng Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và cán bộ cốt cán 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 8/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị  số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5- BCH TW ( khóa XII) . Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Quốc Thị, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó Trưởng Đoàn công tác tỉnh chỉ đạo Kỳ Anh; Trần Văn Kỳ, UVBCH Đảng bộ tỉnh , Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục -Đào tạo Hà Tĩnh cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện; Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện,  Lãnh đạo Các Ban Đảng Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và cán bộ cốt cán 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí đại biểu tham dựhội nghị..
Các đồng chí đại biểu tham dựhội nghị..
Các đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
và đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện chủ trì hội nghị...
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- PCT UBND  huyện Kỳ Anh báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị  số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tỉnh ủy, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có những chuyển biến tích cực, phát triển đồng đều trên khắp địa bàn huyện và đem lại những hiệu quả thiệt thực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các ngành, đoàn thể đã có  sự phối hợp chặt chẽ trong công tác huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội làm công tác khuyến học khuyến tài; tổ chức và hoạt động của hội khuyến học xã và các chi hội đi vào nề nếp có chất lượng; phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được đẩy mạnh, các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đa dạng; các chi hội khuyến học phát triển và hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ khuyến học tâm huyết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công tác tập trung tuyên truyền, vận động, phát triển sự nghiệp khuyến học. Những hoạt động đó góp phần khơi dậy lòng yêu nghề của thầy, tinh thần ham học của trò, làm cho mọi người, mọi nhà, mọi ngành quan tâm hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Điển hình là các xã Kỳ Tiến, Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Sơn; ban khuyến học dòng họ Nguyễn Duy (Kỳ Thư), họ Hoàng (Kỳ Lâm); họ Lương (Kỳ Văn).... Số lượng gia đình hiếu học, gia đình học tập ngày càng tăng. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã tổ chức 12 lớp tập huấn ở 6 cụm cho các chi hội tường thôn, xóm, trưởng ban khuyến học dòng họ; 06 lớp cho cán bộ, giáo viên các cấp học, ngành học với trên 3.000 người tham gia. Bên cạnh đó mỗi năm việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được các xã đa dạng hóa các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học để giúp đỡ, hỗ trợ và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên thực hiện xã hội hóa trong giáo dục...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số Hội khuyến học cơ sở hoạt động hiệu quả chưa cao, thiếu tính chủ động, chưa tạo được động lực cho phong trào học tập trên địa bàn. Nhiều trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Cơ sở vật chất, huy động kinh phí và năng lực quản lý của một số trung tâm còn hạn chế. Việc thành lập các chi hội khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, dòng họ còn ít, số dòng họ khuyến học, gia dình hiếu học chưa nhiều. Việc huy động nguồn lực đầu tư phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài một số đơn vị còn hạn chế, chưa biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân gia đình, dòng họ hiếu học, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong học tập... Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục khó hăn hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả cao về công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập trong toàn huyện từ nay cho đến năm 2020.

Đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh
báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Lê Mã Lương- HUV- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo nhanh kết quả
hội nghị lần thứ 5- BCHTW ( khóa XII) và kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Đặc biêt " Việt Nam- Lào".

Cũng tại hội nghị,  Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghe báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5- BCH TW ( khóa XII) . Sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và 100% các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kỳ Anh thường xuyên quán triệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Đinh Quốc Thị -TUV- Hiệu trưởng Trưởng Trường Chính trị Trần Phú
- Phó Trưởng Đoàn Công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thị - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú và đồng chí Nguyễn Văn Damh, TUV, Bí thư huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những thành tích đã đạt được về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời các đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới hội Khuyến học các cấp trên địa ban huyện Kỳ Anh tiếp tục quán triệt triển khai Chỉ thị 11 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tập trung củng cố xây dựng các tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt hướng về cơ sở. Có nhiều cơ chế chính sách hợp lý trong xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
kết luận tại hội nghị tổng kết...

Với những kết quả đạt được trong 10 năm qua, BTV Huyện ủy  Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc chỉ thị số số 11-CT/TW của Bộ chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện trao tặng giấy khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc
Chỉ thị số số 11-CT/TW của Bộ chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho  06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc
Chỉ thị số số 11-CT/TW của Bộ chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan