Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát và đổi mới trong tiếp xúc cử tri.

Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức các kỳ họp, ban hành nhiều Nghị quyết sát đúng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Đây là tiền đề quan trọng để HĐND huyện Kỳ Anh phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương với phương châm hoạt động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức các kỳ họp, ban hành nhiều Nghị quyết sát đúng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Đây là tiền đề quan trọng để HĐND huyện Kỳ Anh phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương với phương châm hoạt động “ Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân ”.

Thường trực HĐND  tỉnh giám sát công tác xử lý vệ sinh môi trường ở xã Kỳ Phong.

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, mặc dù trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng HĐND huyện Kỳ Anh và HĐND các xã đã nỗ lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; quyết định nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã điều hành các hoạt động của HĐND đạt kết quả cao, có nhiều sáng tạo, đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, bài bản, khoa học, đúng luật.

Đoàn đại biểu HĐND  tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, HĐND huyện Kỳ Anh và HĐND các  xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; Nghị quyết của HĐND các cấp đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đặc biệt đã ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Cử tri các địa phương phát biểu kiến nghị tại các buổi tiếp xúc.

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương và người dân. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm. Quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri được tăng cường, niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên. HĐND các cấp ở huyện Kỳ Anh đã từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần quan trọng vào ổn định tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND  tỉnh và HĐND  huyện, HĐND xã.

Năm đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp và ban hành 15 Nghị quyết. Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, ngay sau khi HĐND huyện Kỳ Anh ban hành Nghị quyết về công tác giám sát theo chuyên đề, Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện.

Việc chọn nội dung, hình thức giám sát, khảo sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động HĐND như: Giám sát tại các kỳ họp, giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát thông qua giữa hai kỳ họp, giám sát chuyên đề, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện có nhiều kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chức năng và các địa phương tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp. Nhiều nội dung đã được làm sáng tỏ như: Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; việc giải quyết chế độ chính sách, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động…

Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn”; khảo sát việc thực hiện chính sách người có công; khảo sát tình hình hoạt động Doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện… nhằm đánh giá thực tiễn đồng thời đề xuất những giải pháp kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng tập trung nguồn lực thực hiện. Trong đó, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát thông qua báo cáo của Ngành và 21 xã; trực tiếp giám sát tại 18 xã; 07 trường học và 05 ngành chuyên môn của huyện.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, HĐND huyện Kỳ Anh còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; thông qua cuộc họp giao ban định kỳ hằng quý với Thường trực HĐND xã và giao ban Thường trực HĐND với UBND để nắm bắt kết quả thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã ghi nhận và trả lời cho cử tri, tạo điều thuận thuận lợi các tổ đại biểu HĐND huyện nắm bắt và có điều kiện giám sát, theo dõi việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, việc tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được HĐND huyện đổi mới và nâng cao về chất lượng. Nội dung chất vấn được đề cập có tính thời sự, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri. Quá trình chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, người trả lời chất vấn nhận rõ trách nhiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Kết quả thực hiện cam kết chất vấn được tổng hợp, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp tiếp theo.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND huyện Kỳ Anh và HĐND các xã trong huyện đã từng bước nâng cao về chất lượng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào thực tiễn cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Tin tưởng với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, HĐND huyện Kỳ Anh sẽ phát huy tốt hơn vai trò, chức năng cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, chung sức xây dựng Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


Hoàng Hạnh, Anh Đức


Tin liên quan