THÔNG BÁO: Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX.

16:04 25/12/2017

HĐND HUYỆN KỲ ANH

Số:      /TB - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Anh, ngày    tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1. Thời gian: 02 ngày, khai mạc vào hồi 7h30, ngày 26/12/2017.

2. Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Đồng.

3. Nội dung kỳ họp:

- Nghe UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018…

- Nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.

- Nghe Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp năm 2018.

- Nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

- HĐND huyện tổ chức thảo luận để thống nhất và biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Nghị quyết quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2018; Nghị quyết thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020.

4. Thường trực HĐND huyện bố trí đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thông qua số điện thoại: 02393.965.678 và 0914.826.222. địa chỉ mail; ubkyanh@hatinh.gov.vn ; ubkyanh@gmail.com

5. Kỳ họp sẽ được truyền thanh trực tiếp thông qua hệ thống loa phóng thanh của UBND xã Kỳ Đồng và thường xuyên cập nhật thông tin kỳ họp trên trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: www.kyanh.gov.vn .

Thường trực HĐND huyện đề nghị Văn phòng HĐND - UBND huyện, Đài TT - TH huyện; Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi nội dung và thời gian kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để toàn thể nhân dân được biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- UBND huyện;

- Ủy ban MTTQ huyện;

- Văn phòng HĐ – UBND huyện;

- Đài TT-TH huyện;

- BBT Trang TT điện tử huyện;

- UBND các xã;

- Lưu.

- Gửi: VB thư điện tử./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thị Vân Anh


Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh


Tin liên quan