UBND huyện Kỳ Anh: Họp bàn giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều và giúp đối tượng bảo trợ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

22:12 17/03/2019
Vừa qua UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều và giúp đối tượng bảo trợ giảm bớt khó khăn, đảm bảo công bằng, khách quan chính xác đúng quy định của nhà nước. Tham dự có đồng chí Dương Thị Vân Anh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban liên quan cùng Chủ tịch UBND và cán bộ chính sách của 21 xã trên địa bàn. Các đồng chí Bùi Quang Hoàn Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Xuân Thủy Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Các đồng chí chủ trì cuộc họp

Đ/c  Trưởng phòng LĐTB-XH huyện báo cáo kết quả thực hiện

Đại biểu tham dự

Theo thông tư mới, việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó việc ước lượng thu nhập được tính trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện qui định từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá. Phòng lao động phối hợp với các phòng ban chức năng, tổ chức lại các thành viên chuyên trách, dành thời gian tiếp cận lại cách đánh giá hộ nghèo thất chính xác, khách quan và đúng với tinh thần của tiêu chí Quốc gia. Trên cơ sở đánh giá lại toàn diện danh sách của năm 2018 đã được cập nhật, với tinh thần mỗi xã phải chịu trách nhiệm số liệu của mình đồng thời kiểm tra chéo trong đơn vị xã giữa địa bàn này với địa bàn khác đối với hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, theo đó huyện sẻ thành lập tổ giám sát độc lập phối hợp vừa đánh giá vừa giám sát. Đề nghị các xã kiện toàn lại ban chỉ đạo phân công lại nhiệm vụ các thành viên, phối hợp với Phòng nội vụ rà soát lại cán bộ chính sách và phải có giải pháp cụ thể rõ ràng, thực hiện kết luận của đồng chí trưởng ban chỉ đạo Trung ương ra quân điều tra dân số và nhà ở trước 8h ngày 1/4 năm 2019.

Tham luận của Đ/c Trưởng phòng Văn hóa

Phát biểu của Đ/c Dương Thị Vân Anh  Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Đ/c Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện kết luận giao nhiệm vụ

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính sách bên cạnh đó Đồng chí cũng nhấn mạnh việc soát xét hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có phần lơi lỏng chưa sát với thực tế dẫn đến việc chưa đảm bảo công bằng trong xã hội, dẫn đến lãng phí tốn kém ngân sách của nhà nước. Nguyên nhân do việc rà soát chấm điểm chưa cụ thể và chính xác; công tác giám sát chưa tốt;  trách nhiệm của cán bộ các cấp chưa cao, chưa làm tròn bổn phận theo nhiệm vụ phân công. Vì vậy thời gian tới yêu cầu kiện toàn lại ban chỉ đạo cấp xã và giao trách nhiệm cho đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu với việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ Đảng viên và mọi người dân biết chủ trương, phải rà soát phúc tra đảm bảo công bằng, minh bạch đúng pháp luật.Tổng rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội thời gian hoàn thành trước 15/4 đảm bảo chặt chẻ sát thực tế, đúng quy định; đối với đối tượng bảo trợ xã hội căn cứ vào mốc chấm rà soát lại theo danh sách, căn cứ bảng chấm mời đối tượng làm việc sau đó thông báo kết quả cho đối tượng biết nếu như không đủ điều kiện thì cắt. Rà soát các chính sách của huyện liên quan đến việc giảm nghèo để có giải pháp thực hiện; trên cơ sở đó phân tích đối tượng thuộc tổ chức nào để có giải pháp cụ thể, sát đúng./.


Anh Đức


Tin liên quan