MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4 - 2019

MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4 - 2019

DANH MỤC

MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2019

TT

Tên văn bản

Ngày

ban hành

Ngày có hiệu lực

I

Văn bản của cơ quan Trung ương

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

22/01/2019

01/04/2019

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

19/02/2019

05/04/2019

Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

21/02/2019

10/04/2019

Nghị định 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động triển lãm

26/02/2019

15/04/2019

Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

05/03/2019

25/04/2019

Nghị định 25/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

07/03/2019

22/04/2019

Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

08/03/2019

25/04/2019

Quyết định 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

18/02/2019

05/04/2019

Quyết định 12/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

26/02/2019

15/04/2019

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

27/02/2019

15/04/2019

Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

28/12/2018

01/04/2019

Thông tư 01/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

01/03/2019

15/04/2019

Thông tư 07/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về bảo trì công trình hàng hải

14/02/2019

01/04/2019

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

25/02/2019

12/04/2019

Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

15/02/2019

01/04/2019

Thông tư 10/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

20/02/2019

06/04/2019

Thông tư 52/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

31/12/2018

01/04/2019

Thông tư 04/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019

04/03/2019

17/04/2019

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/02/2019

15/04/2019

Thông tư 05/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

25/01/2019

01/04/2019

Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm"

01/10/2018

01/04/2019

II

Văn bản của HĐND, UBND tỉnh

1

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/3/2019

29/3/2019

2

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

18/3/2019

29/3/2019


Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh