Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Trong những năm qua, nhất là sau điều chỉnh địa giới hành chính, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội huyện nhà tiếp tục có những bước phát triển khá; quốc phòng - an ninh được giữ vững;công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và có nhiều đổi mới. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp hết quan trọng của công tác dân vận, nhất là việc triển khai bài bản, nghiêm túc công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước...

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng
Đồn biên phòng Kỳ Khang nhân ngày truyền thống. ảnh tư liệu

Dưới sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chính tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, UBND các xã đã tổ chức tiếp 2.558 lượt với 3.149 công dân. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đền bù do sự cố môi trường biển, làm đường giao thông và bồi thường GPMB các dự án; đã tiếp nhận 210 đơn thư, trong đó có 207 đơn có điều kiện thụ lý, đã giải quyết 201 đơn, số đơn còn lại đang trong kỳ giải quyết. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chủ trương, chính sách về tôn giáo trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do các cấp, các ngành phát động; cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực.

Sáu tháng đầu năm 2018, lãnh đạo huyện đã tổ chức 36 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân tại cơ sở trên các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và sự cố môi trường biển và ô nhiểm môi trường liên quan đến nhà máy xử lý rác, qua đó đã giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân. Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, của cấp ủy cấp trên thành chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; tạo môi trường thuận lợi cho Nhân dân sản xuất và sinh hoạt. Nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân và ý thức trách nhiệm trước Dân, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước... Chính vì vậy, trong thời gian qua các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phù hợp với lợi ích của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. Các chủ trương, cơ chế chính sách, các quyết định trước khi ban hành đều được lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân và các đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng hoặc hưởng lợi. Thường xuyên sát dân, sát thực tiễn, cơ bản nắm được tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã xây dựng được 30 mô hình, 10 khu dân cư mẫu, 129 vườn mẫu đạt chuẩn. Ý thức, nhận thức về công tác dân vận và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Thái độ tôn trọng dân, dân chủ, công khai với Nhân dân, việc tiếp dân giải quyết tốt hơn; kỹ năng, nghiệp vụ, trách nhiệm làm công tác dân vận được quan tâm bồi dưỡng và quy định cụ thể trong các quy chế, quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức...

Thời gian tới, huyện nhà chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi và thách thức đan xen, để tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước là giải pháp căn bản nhất, trong đó cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước; Công văn 942-CV/HU về triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh, có trình độ chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, luôn luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, gương mẫu trong mọi phong trào để nhân dân noi theo. Thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ chế để nhân dân giám sát cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Hai là: Đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp; tiếp tục rà soát, xóa bỏ những thủ tục hành chính, những quy định gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp; thành lập và vận hành có hiệu quả Trung tâm hành chính công, hoạt động “Một cửa”, “Một cửa liên thông” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với chính quyền và các cơ quan nhà nước.

Ba là: UBND huyện thể chế hóa Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 09-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIV) và các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận thành các quy chế, quy định cụ thể để thực hiện; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết các chế độ, chính sách; nghiên cứu bổ sung, ban hành các cơ chế để huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chú trọng huy động nguồn lực phải gắn với bồi dưỡng sức dân, quan tâm chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bốn là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong công tác tiếp xúc cử tri, chất lượng kỳ họp và hoạt động giám sát; đảm bảo Nghị quyết HĐND đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao, sau khi ban hành được Nhân dân hưởng ứng và nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm là: Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến và xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý kinh tế, xã hội đối với các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Trần Thành Nam, UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh