Công bố, công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Công bố, công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Xem chi tiết nội dung ở Văn bản đính kèm