Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kỳ Anh

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm