Thông báo mất GCN QSD đất của Nguyễn Ty, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn