Thông báo mất GCN QSD đất của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân


Nguyễn Văn Vũ