Thông báo mất GCN QSD đất của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân


Nguyễn Văn Vũ