Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu