Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

07:30 04/10/2018