Thông báo số 97 về việc mất GCN QSD đất số K039950, số vào sổ 561/QSDĐ, ngày 21/02/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Nhoan

Thông báo số 97 về việc mất GCN QSD đất số K039950, số vào sổ 561/QSDĐ, ngày 21/02/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Nhoan

Nguyễn Văn Vũ