Thông báo số 98 TNMT về việc mất GCN QSD đất số 889/QSDĐ ngày 01/8/1995 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang

Thông báo số 98 TNMT về việc mất GCN QSD đất số 889/QSDĐ ngày 01/8/1995 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang

Nguyễn Văn Vũ