Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII).
08:20 04/06/2015