Tranh cổ động tuyên truyền về Phòng chống thiên tai
08:20 04/06/2015