Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất (tính đến ngày 10/3/2018)

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT
Đến ngày 10/3/2018
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Tên công ty Mã số thuế Địa điểm thuê đất Địa chỉ đăng ký kinh doanh Số tiền nợ
1 Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh 3000164878 Kỳ Lạc Số 13, ngõ 192, đ.Trần Phú TP Hà Tĩnh 1.101
2 Cty TNHH SXVL XD 36 3000440831 Kỳ Tân 170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 158
3 Cty TNHH TM&DV Lĩnh Cường Thịnh 3001119370 Kỳ Tây Tây Xuân - Kỳ Tây 32
4 Cty CP PT KT TH Hoàng Sơn 3000410114 Kỳ Tiến Yên Thịnh - Kỳ Tiến - Kỳ Anh 80
5 Cty TVXDQLMT Đô Thị 3000645010 Kỳ Tân Hưng Thịnh - Thị trấn Kỳ Anh 9
6 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Trường Thọ 3000437282 Kỳ Tân Động Đâm - Kỳ Tân - Kỳ Anh 126
7 Công ty TNHH Hưng Thành Đạt 3001044340 Kỳ Tân Đức Lợi - Kỳ Tân - Kỳ Anh 99
Tổng cộng 1.605
. Kỳ Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2018
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH