Hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều 13/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hội nghị được kết nối tới 775 điểm cầu, nối tới tất cả các cấp huyện trên toàn quốc.

Đại biểu tham dự

Tại điểm cầu Kỳ Anh có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, với 5 mục đích chính: Thu thập thông cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay. Tổng điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019; kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Đại biểu tham dự

Tại huyện Kỳ Anh, đến thời điểm này, công tác chỉ đạo và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai các bước đảm đảo đúng quy trình. Huyện cũng đã tổ chức tập huấn công tác lập bảng kê hộ, tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra và công nghệ thông tin. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tất cả sẵn sàng cho các bước tiếp theo, rà soát địa bàn điều tra và tiến hành điều tra thu thập thông tin từ các đối tượng điều tra…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019

Phát biểu tại điểm cầu huyện Kỳ Anh, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn mình. Chuẩn bị nhanh và kịp thời các khâu cho việc tổ chức các lớp tập huấn tại cấp huyện cho điều tra viên để công tác Tổng điều tra diễn ra đúng thời gian quy định và đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, tránh hiện tượng sót, trùng lặp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung truyền thông, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra, bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đánh giá kỹ việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên khi đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ từ thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả của Tổng điều tra không đơn thuần là số liệu thống kê, không chỉ phản ánh được số lượng chính xác, khách quan mà phải đánh giá được cả chất lượng dân cư, thực trạng ở nhà hiện nay của cả nước để phục vụ cho các mục tiêu của Tổng điều tra. Do vậy, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, địa phương quan tâm tới công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để thu thập thông tin giữa các địa bàn có đặc điểm phân bổ dân cư khác với trước đây bảo đảm số liệu xác thực.


Thuý Nga, Anh Đức