Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị cán bộ cốt cán triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ( khóa XII).

Sáng ngày 8/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện để triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)  và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW (  khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV,  các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, trưởng phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND  huyện, phó các ban HĐND  huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đội ngũ cốt cán toàn huyện đã nghe  quán triệt các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (  khóa XVIII) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW (  khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện quán triệt NQ  số 06........

Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo” được ban hành nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về vai trò quan trọng của rừng và đất lâm nghiệp; khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh; bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện như: Tăng cường quản lý nhà nước, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo phù hợp; bảo vệ, phát triển bền vững diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; khai thác các giá trị về bảo tồn đa dạng sinh học, các loại hình dịch vụ, lâm sản ngoài gỗ; đẩy mạnh hoạt động chế biến lâm sản theo hướng hiện đại; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi…

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện quán triệt NQ số 04 và 05....

Về Nghị quyết số 05-NQ/TU “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”: Mục tiêu cơ bản của nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, hạn chế tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm; từng bước nâng cao năng lực quản lý, chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó sự cố môi trường…

Đối với Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết đã đặt ra mục tiêu, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vai trò quan trọng của du lịch đối với sự phát triển của tỉnh. Theo đó, đến năm 2025, Hà Tĩnh quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW (  khóa XII).

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện  ủy triển khai chương trình
hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW (  khóa XII).

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc  trong toàn huyện cần chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt một cách túc nghiêm theo kế hoạch, các địa phương đơn vị căn cứ tình hình, đặc điểm xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết 04 để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác  hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, từ đó nâng cao đời sống cho nhân dân, cung như thực hiện tốt nghị quyết 05 nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, Nghị quyết 06 để phát huy thế mạnh du lịch  của huyện...và triển khai chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW (  khóa XII)./.


Mạnh Hải, Anh Đức, Phạm Tuấn