Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)

Sáng ngày 9/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII). Dự hội nghị có đại diện 1 số Ban Đảng Tỉnh Uỷ cùng các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, các đồng chí Báo Cáo viên Huyện ủy, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Khối dân và các đội ngũ cán bộ cốt cán ở 21 xã trong toàn huyện.

Sáng ngày 9/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII). Dự hội nghị có đại diện 1 số Ban Đảng Tỉnh Uỷ cùng các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, các đồng chí Báo Cáo viên Huyện ủy, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Khối dân và các đội ngũ cán bộ cốt cán ở 21 xã trong toàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
BCH TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
BCH TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)
Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
BCH TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh
khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh nhấn mạnh: Qua hội nghị này sẽ giúp cấp ủy các cấp nắm được những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp sẽ tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
BCH TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh quán triệt Nghị quyết 12
về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN, để DNNN hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước. Việc tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả DNNN là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết. DNNN tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng - an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh quán triệt Nghị quyết
số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 10 về phát triển
kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đã truyền đạt nội dung cơ bản Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về Nghị quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần phải khẳng định, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển, là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thể hiện sự ưu việt của chế độ ta. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN lần này được hoàn thiện và nói rõ hơn để có nhận thức đầy đủ hơn.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
BCH TW Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XVIII)

Đối với Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng về khuyến khích, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Tại nghị quyết này, Trung ương xác định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.Đây là 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được BCH Trung ương Đảng khóa XII ban hành và đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Thành Nam- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy Kỳ Anh quán triệt
Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thành Nam- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy Kỳ Anh quán triệt Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

Sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên các Nghị quyết; có kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ  huyện đạt hiệu quả. Đồng thời, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.


Mạnh Hải, Trung Anh


Tin liên quan