Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

Sáng ngày 12/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí phó trưởng Đoàn công tác của ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cán bộ chủ chốt 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, phó Bí Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Báo cáo tại hội nghị tổng kết đã nêu rõ, trong thời gian qua, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị được đề cao. Đặc biệt việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, coi là nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên trong công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Kỳ Anh triển khai việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền học tập tập, quán triệt các nghị quyết được các cấp triển khai kịp thời, có chất lượng. Chương trình hành động cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được xây dựng sát đúng với thực tiễn của địa phương. Nhiệm kỳ 2015 - 2019, Đảng bộ bổ sung, kiện toàn 45 cấp ủy cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ xã 92 đồng chí, chi ủy chi bộ 240 đồng chí. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên, đến nay đã kết nạp 702 đảng viên, đạt 87,7 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV đề ra. Tổ chức kiểm tra 36 tổ chức đảng, 15 đảng viên; giám sát  49 tổ chức đảng, 14 đảng viên... Trong thi hành Điều lệ Đảng, quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại các tổ chức Đảng. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã quan tâm việc bảo đảm thực hiện quyền của đảng viên theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và hệ thống chính trị...

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng...

Qua thảo luận, các đại biểu đã tập trung nhìn nhận các vấn đề tồn tại trong công tác Đảng tại các chi bộ như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Một số đảng bộ, chi bộ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết còn nặng về truyền đạt, phổ biến, thiếu liên hệ với tình hình thực tiễn tại đơn vị mình. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở thiếu quan tâm, lúng túng, bị động. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chất lượng chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng chậm được đổi mới. Việc cụ thể hoá bằng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện còn rập khuôn, máy móc, thiếu chiều sâu, chưa sát thực tế với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và của huyện ở một số đảng bộ, chi bộ có lúc triển khai còn chậm...

Đ/c Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đ/c Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Kỳ Anh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững; cũng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.


Thúy Nga, Trung Anh