Huyện ủy Kỳ Anh quán triệt nội dung các Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho cán bộ cốt cán trong toàn huyện

Sáng ngày 14/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cán bộ chủ chốt của 21 xã trong toàn huyện.

Sáng ngày 14/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cán bộ chủ chốt của 21 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục đích đặt ra của các nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Theo đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Cũng tại hội nghị BTV Huyện ủy cũng đã quán triệt và triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa ra những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến công tác tuyên giáo - dân vận của Đảng trong thời gian tới.

Đ/c Trần Đình Gia - Đại biểu QH, TUV- Bí thư huyện ủy; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện./.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan